EVENT 2: INTRODUCTION VIDEO CONTEST

Meaning: Increase the popularity of the C·World community. At the end of the competition, participants will receive support in building and editing videos using Capcut and AI. They will develop creative thinking for trending short videos. Participants will learn the skills of building videos from professional film directors, enhancing career opportunities and personal skills.

Rules: Create unlimited-length videos introducing the Metaverse C·World.

Support: Images, whitepapers. Direct support from the founder if you are unsure how to edit videos.

Share, like, and tag 3 friends in the announcement post.

Free Language

The post must include the C·World logo and be publicly posted in X, including the following hashtags: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

Free software support: Sider for translation, Capcut for image editing and video montage, Pixverse for free AI motion.

The maximum total score is 100 points. The ranking criteria are based on the number of Likes and Shares of the submission. Each judge can give up to 10 points, which can be allocated among the submissions. Select the top 3 winners with the highest scores.

EVENT POINT CALCULATION SHEET

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 Point x x x
2 60 Point x x x
3 50 Point x x x
4 40 Point x x x
5 30 Point x x x
6 20 Point x x x
7 10 Point x x x

Duration: From March 15, 2024 - April 30 , 2024

TOP 1: NFT LAND - Receives 01 GEN 1 - NFT and 5 Honor Badges + Token 3000 $CW + 50 USDT
1 Early $Token purchase allocation up to 100 $USDT

TOP 2: Receives 01 GEN 1 - NFT and 3 Honor Badges + Token 2000 $CW + 30 USDT
1 Early $Token purchase allocation up to 100 $USDT

TOP 3: Receives 01 GEN 1 - NFT and 2 Honor Badges + Token 1000 $CW + 10 USDT
1 Early $Token purchase allocation up to 100 $USDT

TOP 4: Receives 01 GEN 1 - NFT and 1 Honor Badge + Token 600 $CW
1 Early $Token purchase allocation up to 50 $USDT

TOP 5: Receives 01 GEN 1 - NFT and 1 Honor Badge + Token 500 $CW
1 Early $Token purchase allocation up to 50 $USDT

TOP 6: Honor Badge + Token 400 $CW
1 Early $Token purchase allocation up to 50 $USDT

TOP 7: Honor Badge + Token 300 $CW
1 Early $Token purchase allocation up to 50 $USDT

Total:

NFT LAND BOX (STARTING PRICE 2500$)

NFT GEN 1 BOX 05 (PRIVATE SALE NFT GEN 1 250$)

Token: 7800 $CW (PRIVATE SALE TOKEN 0.05$)

USDT: 80 USDT

Honor Badge: 07 

Members who do not win any prizes will accumulate points, with those ranking below 7 points accumulating 5 points. There is no limit to the number of entries per member. Content can be exchanged within the group.

C·World Team!

 

SỰ KIỆN 2: CUỘC THI VIDEO GIỚI THIỆU

Ý nghĩa: Tăng mức độ phổ biến của cộng đồng C·World. Kết thúc cuộc thi, người tham gia sẽ nhận được hỗ trợ xây dựng và chỉnh sửa video bằng Capcut và AI. Họ sẽ phát triển tư duy sáng tạo cho các video ngắn theo xu hướng. Người tham gia sẽ được học các kỹ năng xây dựng video từ các đạo diễn phim chuyên nghiệp, nâng cao cơ hội nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân.

Quy tắc: Tạo video có độ dài không giới hạn giới thiệu Metaverse C·World.

Hỗ trợ: Hình ảnh, sách trắng. Hỗ trợ trực tiếp từ người sáng lập nếu bạn không chắc chắn về cách chỉnh sửa video.

Chia sẻ, thích và tag 3 người bạn vào bài thông báo.

Ngôn ngữ: Không giới hạn

Bài đăng phải có logo C·World và được đăng công khai trên X, bao gồm các thẻ bắt đầu bằng # sau: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

Hỗ trợ phần mềm miễn phí: Sider để dịch, Capcut để chỉnh sửa hình ảnh và dựng phim, Pixverse để chuyển động AI miễn phí.

Tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Tiêu chí xếp hạng dựa trên số lượt Like và Share của bài gửi. Mỗi giám khảo có thể cho tối đa 10 điểm, số điểm này có thể được chia cho các bài dự thi. Chọn ra 3 người chiến thắng có số điểm cao nhất.

BẢNG XẾP HẠNG SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 điểm x x x
2 60 điểm x x x
3 50 điểm x x x
4 40 điểm x x x
5 30 điểm x x x
6 20 điểm x x x
7 10 điểm x x x

Thời gian: Từ 15/03/2024 – 30/04/2024

TOP 1: NFT LAND - Nhận 01 GEN 1 - NFT và 5 Huy hiệu Danh dự + Token 3000 $CW + 50 USDT 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 100 $USDT

TOP 2: Nhận 01 GEN 1 - NFT và 3 Huy hiệu Danh dự + Token 2000 $CW + 30 USDT 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 100 $USDT

TOP 3: Nhận 01 GEN 1 - NFT và 2 Huy hiệu Danh dự + Token 1000 $CW + 10 USDT 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 100 $USDT

TOP 4: Nhận 01 GEN 1 - NFT và 1 Huy hiệu Danh dự + Token 600 $CW 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 50 $USDT

TOP 5: Nhận 01 GEN 1 - NFT và 1 Huy hiệu Danh dự + Token 500 $CW 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 50 $USDT

TOP 6: Huy hiệu Danh dự + Token 400 $CW 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 50 $USDT

TOP 7: Huy hiệu Danh dự + Token 300 $CW 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 50 $USDT

Tổng cộng:

HỘP ĐẤT NFT (GIÁ BẮT ĐẦU 2500$)

NFT GEN 1 HỘP 05 (BÁN RIÊNG NFT GEN 1 250$)

Token: 7800 $CW (MÃ BÁN RIÊNG 0,05 $)

USDT: 80 USDT

Huy hiệu danh dự: 07

Thành viên không trúng giải sẽ được tích điểm, thành viên có thứ hạng dưới 7 điểm tích lũy 5 điểm. Không có giới hạn về số lượng bài viết của mỗi thành viên. Nội dung có thể được trao đổi trong nhóm.