C·WORLD ROADMAP 2024

C·WORLD ROADMAP 2024

Q1 - 2024
- Develop NFT MarketPLace - Integrate AI For Customer Support And Care
- Series introducing the Simulation World and Community Event.

Q2 - 2024
- LAUNCH NFT MARKETPLACE
- NFT GEN1 Sale of 2500 NFTs
- NFT LAND Auction of 100 Lands
- Token Seed & Private, AIRDROP & IDO
- Listing on Dex & Cex

Q3 - 2023
- TestGame to fix bug
- Test Cw Plaza & Livestream Room
- Land NFT Auction of 50 Lands
- Arena NFT Auction of 9 NFT
- GameFi Launch Event
Q4: Launch of Metaverse - 3rd Game Finance!

ROADMAP 2024
ROADMAP 2024

VIETSUB:

Lộ trình dự Kiến 2024
Q1-2024
- Hoàn Thiện Chợ NFT MARKET
- Tích Hợp AI hỗ trợ và chăm sóc khách hàng
Chuỗi Seri giới thiệu về thế Giới Mô Phỏng và Event cộng đồng.
Q2-2024
- RA MẮT CHỢ NFT MARKET
- NFT GEN1 Sale 2500 NFTs
- NFT LAND đấu giá 100 Land
- Token Seed & Private, AIRDROP AND IDO
- Listing Dex & CEX
Q3 - 2024
- Chơi Thử và Sửa Lỗi Game Fi phiên bản 2.0
- Thử Nghiệm Cw Plaza & Phòng Phát Sóng trực Tiếp
- Land NFT Đấu giá 50 Land
- Arena NFT Đấu giá 9 NFT
- Event Ra Mắt Gamefi
Quý 4: Ra Mắt Metaverse - Game Finance thế hệ thứ 3

CW TEAM!