EVENT 4: NFT ARENA DESIGN

Meaning:
Applying skills in using AI technology and creativity to create NFTs with a personal touch and achievements that are recognized by the community.

Rules : NFT Representation Crafting Event for 12 Arenas
Format: AI images
Duration: 

- Follow, like, and share the competition rules publicly at X
- Invite friends to participate in the community
- The top 12 participants with the highest scores will be chosen

The post must include the C·World logo and be publicly posted in X, including the following hashtags: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

The maximum total score is 100 points. The ranking criteria are based on the number of Likes and Shares of the submission. Each judge can give up to 10 points, which can be allocated among the submissions. Select the top 3 winners with the highest scores.

EVENT POINT CALCULATION SHEET

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 Point x x x
2 60 Point x x x
3 50 Point x x x
4 40 Point x x x
5 30 Point x x x
6 20 Point x x x
7 10 Point x x x

Prizes: FROM April 15 - June 15, 2024
- Signature on the corner of the NFT representation image
- Receive 01 Land NFT and 5 Honor Badges
- 5000 $CW tokens + 50 USDT
- 1 Early $Token purchase allocation up to 200 $USDT

Total:

NFT: 12 NFT LAND BOX (STARTING PRICE 2500$)

Token:  60000 $CW (PRIVATE SALE TOKEN 0.05$)

USDT: 600 USDT

Honor Badges : 60 

Members who do not win any prizes will accumulate points, with those ranking below 7 points accumulating 5 points. There is no limit to the number of entries per member. Content can be exchanged within the group.

C·World Team!

SỰ KIỆN 4: THIẾT KẾ ĐẤU TRƯỜNG NFT

 Ý nghĩa:Áp dụng kỹ năng sử dụng công nghệ AI và khả năng sáng tạo để tạo ra NFT mang dấu ấn cá nhân và thành tích được cộng đồng công nhận.

Quy tắc: Sự kiện chế tạo đại diện NFT cho 12 đấu trường

Định dạng: Hình ảnh AI

Khoảng thời gian:

 - Theo dõi, like, chia sẻ thể lệ cuộc thi một cách công khai tại X

- Mời bạn bè tham gia cộng đồng

- 12 người tham gia có số điểm cao nhất sẽ được chọn

 Bài đăng phải có logo C·World và được đăng công khai trên X, bao gồm các thẻ bắt đầu bằng # sau: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

 Tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Tiêu chí xếp hạng dựa trên số lượt Like và Share của bài gửi. Mỗi giám khảo có thể cho tối đa 10 điểm, số điểm này có thể được chia cho các bài dự thi. Chọn ra 3 người chiến thắng có số điểm cao nhất.

 BẢNG XẾP HẠNG SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 điểm x x x
2 60 điểm x x x
3 50 điểm x x x
4 40 điểm x x x
5 30 điểm x x x
6 20 điểm x x x
7 10 điểm x x x

 

 Giải thưởng: TỪ 15/04 – 15/06/2024

- Chữ ký ở góc ảnh đại diện NFT

- Nhận 01 Land NFT và 5 Huy hiệu Danh dự

- 5000 token CW + 50 USDT

- 1 phân bổ mua $Token sớm lên tới 200 $USDT

 Tổng cộng:

 NFT: 12 HỘP ĐẤT NFT (GIÁ BẮT ĐẦU 2500$)

 Token: 60000 $CW (MÃ BÁN RIÊNG 0,05 $)

 USDT: 600 USDT

 Huy hiệu danh dự: 60

 Thành viên không trúng giải sẽ được tích điểm, thành viên có thứ hạng dưới 7 điểm tích lũy 5 điểm. Không có giới hạn về số lượng bài viết của mỗi thành viên. Nội dung có thể được trao đổi trong nhóm.