THE FIRST INITIATIVE BY C•WORLD

 

Greetings! This marks the inaugural initiative by C•World, engaging with a community dedicated to promoting Trade and supporting Traditional Businesses and Artisans in Vietnam to transform their products into NFTs on the website cwnfts.io.

 

The integration of tradition and new technology holds the promise of unlocking fresh development opportunities for businesses and craft producers in Vietnam to tap into the promising realm of NFTs.

 

Scheduled Activity Date: June 25 2024

 

Members interested in joining the initiative can register directly with the Admin at https://t.me/Cwfutureschat.

 

We wish the first initiative by C•World great success and trust it will foster positive ripple effects within the community!

C•World Team!

 

 

Xin chào! Đây là hoạt động đầu tiên của C•World tham một cộng đồng xúc tiến Thương mại và hỗ trợ các Doanh nghiệp Truyền thống, ngành nghề Thủ công tại Việt Nam chuyển đổi sản phẩm thành các NFT tại trang web cwnfts.io.

Việc kết hợp giữa truyền thống và công nghệ mới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất thủ công ở Việt Nam để tiếp cận với các NFT đầy tiềm năng.

Hoạt động dự kiến diễn ra vào: 25/06/2024

Thành Viên tham gia hoạt động có thể đăng ký trực tiếp cho Admin

Chúc cho hoạt động đầu tiên của C•World thành công và tạo ra sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng!