EVENT 1: COMIC CREATION CONTEST

The meaning of the competition: To help participants develop skills in building scripts and content using images, moving away from the old approach of text-heavy content that is difficult for users to access. With the current AI technology, participants can become comic book writers, novelists, animators, and game designers. This opens up new job opportunities for them. In the future, they will have the skills to generate high-quality ideas to participate in the big race. Developing the next 9 worlds of C·World, AI technology creates new career opportunities, especially for female participants. It is hoped that participants can seize this opportunity.

Rules: Create images, memes, and funny stories continuing the story of "Aiden in Crickets World". AI technology can be used to generate images. There is a JPEG file available for contestants to download and continue creating.

Share, like, and tag 3 friends in the announcement post.

Free Language

The post must include the CWorld logo and be publicly posted in X, including the following hashtags: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

FOR EXAMPLE

 

Free software support: Sider for translation, Capcut for image editing and video montage, Pixverse for free AI motion.

The maximum total score is 100 points. The ranking criteria are based on the number of Likes and Shares of the submission. Each judge can give up to 10 points, which can be allocated among the submissions. Select the top 3 winners with the highest scores.

EVENT POINT CALCULATION SHEET

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 Point x x x
2 60 Point x x x
3 50 Point x x x
4 40 Point x x x
5 30 Point x x x
6 20 Point x x x
7 10 Point x x x

Duration: Launch on March 8, 2024, with no time limit for completion
Prizes awarded on the 15th and 1st of every month
Format: MeMe images- Prizes awarded twice a month.
- Top 1: Prize worth 30 USDT + 100 $CW + 03 Badges
- Top 2: Prize worth 20 USDT + 80 $CW + 02 Badges
- Top 3: Prize worth 10 USDT + 50 $CW + 01 Badge

Members who do not win any prizes will accumulate points, with those ranking below 7 points accumulating 5 points. There is no limit to the number of entries per member. Content can be exchanged within the group.

C·World Team!

SỰ KIỆN 1: CUỘC THI SÁNG TẠO TRUYỆN TRANH

Ý nghĩa của cuộc thi: Giúp người tham gia phát triển kỹ năng xây dựng kịch bản và nội dung bằng hình ảnh, tránh xa cách tiếp cận cũ là nội dung nặng văn bản, khiến người dùng khó tiếp cận. Với công nghệ AI hiện tại, người tham gia có thể trở thành nhà văn truyện tranh, tiểu thuyết gia, họa sĩ hoạt hình và nhà thiết kế trò chơi. Điều này mở ra cơ hội việc làm mới cho họ. Trong tương lai, họ sẽ có kỹ năng đưa ra những ý tưởng chất lượng cao để tham gia vào cuộc đua lớn. Phát triển 9 thế giới tiếp theo của C·World, công nghệ AI tạo ra cơ hội nghề nghiệp mới, đặc biệt cho những người tham gia là nữ. Hy vọng rằng những người tham gia có thể nắm bắt cơ hội này.

Quy tắc: Tạo hình ảnh, meme và câu chuyện hài hước tiếp nối câu chuyện "Aiden in Crickets World". Công nghệ AI có thể được sử dụng để tạo ra hình ảnh. Có sẵn một tệp JPEG để thí sinh tải xuống và tiếp tục tạo.

Chia sẻ, thích và tag 3 người bạn vào bài thông báo.

Ngôn ngữ: Không giới hạn

Bài đăng phải có logo C•World và được đăng công khai ở X, bao gồm các hashtag sau: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

Hỗ trợ phần mềm miễn phí: Sider để dịch, Capcut để chỉnh sửa hình ảnh và dựng phim, Pixverse để chuyển động AI miễn phí.

Tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Tiêu chí xếp hạng dựa trên số lượt Like và Share của bài gửi. Mỗi giám khảo có thể cho tối đa 10 điểm, số điểm này có thể được chia cho các bài dự thi. Chọn ra 3 người chiến thắng có số điểm cao nhất.

BẢNG XẾP HẠNG SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 điểm x x x
2 60 điểm x x x
3 50 điểm x x x
4 40 điểm x x x
5 30 điểm x x x
6 20 điểm x x x
7 10 điểm x x x

 

Thời lượng: Ra mắt vào ngày 8/3/2024, không giới hạn thời gian hoàn thành

Trao thưởng vào ngày 15 và ngày 1 hàng tháng

Hình thức: Hình ảnh MeMe- Giải thưởng được trao 2 lần/tháng.

- Top 1: Giải thưởng trị giá 30 USDT + 100 $CW + 03 Huy hiệu

- Top 2: Giải thưởng trị giá 20 USDT + 80 $CW + 02 Huy hiệu

- Top 3: Giải thưởng trị giá 10 USDT + 50 $CW + 01 Huy hiệu

Thành viên không trúng giải sẽ được tích điểm, thành viên có thứ hạng dưới 7 điểm tích lũy 5 điểm. Không có giới hạn về số lượng bài viết của mỗi thành viên. Nội dung có thể được trao đổi trong nhóm.