EVENT 3: UNIFORM DESIGN

Design a uniform contest for the C·World community. Create a close connection within the community while showcasing the creative abilities of the community. Designers can sign their names as a commemoration on the products they design.

Rules: Design the shirt with a logo C·World , primary colors white and red, and secondary color black.

Share, like, and tag 3 friends in the announcement post.

Free Language

The post must include the CWorld logo and be publicly posted in X, including the following hashtags: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

The maximum total score is 100 points. The ranking criteria are based on the number of Likes and Shares of the submission. Each judge can give up to 10 points, which can be allocated among the submissions. Select the top 3 winners with the highest scores.

EVENT POINT CALCULATION SHEET

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 Point x x x
2 60 Point x x x
3 50 Point x x x
4 40 Point x x x
5 30 Point x x x
6 20 Point x x x
7 10 Point x x x

Duration: From March 15 to March 30, 2024
Format: MeMe images- Prizes awarded twice a month.
- Top 1: Prize worth 30 USDT + 100 $CW + 03 Badges
- Top 2: Prize worth 20 USDT + 80 $CW + 02 Badges
- Top 3: Prize worth 10 USDT + 50 $CW + 01 Badge

Members who do not win any prizes will accumulate points, with those ranking below 7 points accumulating 5 points. There is no limit to the number of entries per member. Content can be exchanged within the group.

C·World Team!

SỰ KIỆN 3: THIẾT KẾ ĐỒNG PHỤC

Cuộc thi thiết kế đồng phục cho cộng đồng C·World. Tạo sự kết nối chặt chẽ trong cộng đồng đồng thời thể hiện khả năng sáng tạo của cộng đồng. Các nhà thiết kế có thể ký tên để kỷ niệm trên sản phẩm do mình thiết kế.

Quy tắc: Thiết kế áo có logo C·World , màu cơ bản là trắng và đỏ, màu phụ là đen.

Chia sẻ, thích và tag 3 người bạn vào bài thông báo.

Ngôn ngữ: Không giới hạn

Bài đăng phải có logo CWorld và được đăng công khai ở X, bao gồm các hashtag sau: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

Tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Tiêu chí xếp hạng dựa trên số lượt Like và Share của bài gửi. Mỗi giám khảo có thể cho tối đa 10 điểm, số điểm này có thể được chia cho các bài dự thi. Chọn ra 3 người chiến thắng có số điểm cao nhất.

 

BẢNG XẾP HẠNG SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 điểm x x x
2 60 điểm x x x
3 50 điểm x x x
4 40 điểm x x x
5 30 điểm x x x
6 20 điểm x x x
7 10 điểm x x x

Thời gian: Từ 15/3 đến 30/3/2024

Hình thức: Hình ảnh MeMe- Giải thưởng được trao 2 lần/tháng.

- Top 1: Giải thưởng trị giá 30 USDT + 100 $CW + 03 Huy hiệu

- Top 2: Giải thưởng trị giá 20 USDT + 80 $CW + 02 Huy hiệu

- Top 3: Giải thưởng trị giá 10 USDT + 50 $CW + 01 Huy hiệu

 

Thành viên không trúng giải sẽ được tích điểm, thành viên có thứ hạng dưới 7 điểm tích lũy 5 điểm. Không có giới hạn về số lượng bài viết của mỗi thành viên. Nội dung có thể được trao đổi trong nhóm.